Hypotéka je produktem, který primárně slouží k financování nemovitostí, ať už jde o jejich nákup, výstavbu nebo modernizaci. Při vyřizování hypotéčního úvěru je zapotřebí stanovit si řadu hlavních parametrů, jež se promítají do následného splátkového kalendáře a vůbec samotné podoby takové půjčky.

Možnosti splácení hypotéky

Jedním z velice důležitých údajů je typ splácení. Ano, půjde o měsíční splátky. Tyto pravidelné platby ale mohou nabývat odlišných forem. Setkat se můžete s následujícími splátkovými možnostmi.

  • Anuitní splácení
  • Progresivní splácení
  • Degresivní splácení

Jak vypadá anuitní splácení?

Jde o jeden z nejvyužívanějších modelů splácení, setkáte se s ním nejčastěji. Pakliže před vámi někdo vysloví pojem anuitní splátka, představte si platbu, do které je zahrnuta nejenom jistina, ale také úrok. A právě ten hraje v začátcích splácení hlavní roli. Čím delší dobu hradíte své závazky, tím více dochází k otáčení poměru úrok/jistina. Na počátku platíte více úroky, později více jistinu. Anuitní splácení je spjato se stejně velkou měsíční splátkou. Její velikost každopádně odpovídá délce fixačního období.

Progresivní splácení = vzrůstající splátky

Už trochu neobvyklým typem splácení hypotéčního úvěru je to progresivní. Ze samotného názvu lze do jisté míry vyvodit, co vás bude čekat. Progresivní splácení je spojeno s menšími splátkami na počátku. Následně dochází k jejich pozvolnému zvyšování dle specifického koeficientu dané banky. Progresivní splácení je tedy vhodné pro ty, kdo chtějí na počátku platit méně, ať už z důvodu menších příjmů nebo z hlediska potřeby investovat další peníze do vybavení nemovitosti. Počítat musíte s tím, že na konci splátkového období budou měsíční splátky podstatně vyšší, než na začátku.

Degresivní splácení opakem toho progresivního

Degresivní splácení přináší vyšší prvotní splátky, které se pozvolna snižují. K tomuto procesu dochází vždy po uplynutí jednoho roku, během něhož jsou měsíční platby stejné. Poté dojde ke snížení splátky vlivem zmiňovaného koeficientu. Na konci splátkového období tedy docílíte těch nejmenších splátek. Toto řešení může být dobré pro mladé, kteří v produktivním věku dostatečně vydělávají a v pozdějších letech nechtějí svůj rozpočet namáhat prostřednictvím nákladné hypotéky
.

Ostatní formy splácení

Kromě třech nejpoužívanějších typů splácení můžete narazit ještě na další dva méně obvyklé modely. Splácení kombinované hypotéky neboli hypotéky s odloženou splátkou jistiny – Doba, během které se platí pouze úroky a teprve po jejím uplynutí začíná klient splácet také jistinu. Splácení hypotéčního úvěru s plovoucí sazbou – Měnící se velikost měsíční splátky v závislosti na hodnotě úroků odvozených od úrokové sazby PRIBOR.

Autor článku:

S ohledem na datum vydání tohoto článku nemusí být všechny uvedené informace aktuální.
Vždy aktuální informace a parametry naleznete na stránkách daného poskytovatele.


Přečtěte si také…